Hun Eng
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1. BEVEZETÉS
1.1. Köszönjük, hogy letöltötte a Lucy Menstruációs -Periódus- és Ovuláció Naptárt (a továbbiakban: „Lucy”)! Fontos számunkra az Ön adatainak biztonsága. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Lucy nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást, tanácsadást. Az Ön, mint felhasználó felelőssége, hogy hogyan értelmezi és használja fel az olvasottakat. Ezek az információk nem képezhetik orvosi szakmai ajánlások alapját. Panasz vagy kérdés esetén forduljon orvosához!

1.2. A Lucy applikációt vagy más néven mobilalkalmazást regisztrációval vagy regisztráció nélkül is használhatja.

1.3. Regisztráció esetén több mobil eszközön is használhatja az alkalmazás a felhasználónév és jelszó páros megadásával, melyet az applikáció azonnal vissza nem fejthető kóddá alakít. A felhasználónév-jelszó páros megadásával regisztráció esetén bármikor törölheti a feltöltött adatait „Profil” menüpontban a „Fiók/Adatok törlése” linkre rákattintva.

1.4. Tájékoztatjuk, hogy regisztrálás vagy anélküli használat esetén is a felhasználó nem azonosított vagy azonosítható természetes személy, valamint a személyes adatok olyan módon anonimizáltak, tároltak, mely következtében az érintett nem azonosítható. Az adatvédelem elveit ennek megfelelően az anonim információkra nem kell alkalmazni.

1.5. Kérjük, hogy a felhasználónév-jelszó párost biztos helyre mentse el, mert az applikáció nem képes jelszó emlékeztető küldésére.

1.6. Ha elfelejti jelszavát, kérjük, törölje a Lucy applikációt a telefonjáról, majd az applikáció újbóli letöltését követően adjon meg új és más felhasználó nevet és jelszót. Az applikáció törlése és újra letöltése esetén adatait így nem tudja újra importálni.

1.7. Az applikáció használatához, illetve az Ön önkéntes döntése alapján megadott adatok nőgyógyászati tüneteket írhatnak le. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő számára nem áll fenn annak lehetősége, hogy a megadott személyes adatokat, ideértve az egészségügyi adatokat az azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozza.

1.8. Az adatkezelő kizárólag összegzett, anonim adatokat tárol az alkalmazásban megadott adatokból és az applikáció használatáról, mely statisztikák, kutatások készítéséhez vagy az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására szolgál. A Lucy kizárólag ilyen nem beazonosítható adatokkal készít statisztikát és az algoritmusok, az analízis használatával nem hoz olyan döntéseket, amelyek jelentős hatással lennének Önre, mint felhasználóra nézve.

1.9. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön többször, súlyos tüneteket ír le, a Lucy App küldhet az eszközön tárolt adatokból automatikusan generált ajánlást, miszerint érdemes lenne a nőgyógyászt felkeresni. Ezt a funkciót az értesítéseknél lehet lekapcsolni.

1.10. Az applikáció tartalmaz szövegablakokat is, mely szabad szavas mezőbe beírtakból a szavak és adatok szövegfelhőként (kulcsszavak) kerülnek az App-on keresztül a szerverre lementésre és az így tárolt adatok nem azonosíthatók természetes személlyel.

2. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A LUCY APPLIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOSAN
2.1. Amennyiben Ön az 1. pontban meghatározottakon kívül egyéb önkéntes adatszolgáltatást végez, amely azonosítható személyes adatot tartalmaz, például kapcsolatteremtést kezdeményez email címmel, adatkezelés történik, jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései alkalmazandók. Ezen adatokat az adatkezelő az applikációban rögzített és kódolt/anonimizált személyes és különleges adataitól elkülönülnek, azokkal nem azonosíthatók.

2.2. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes megadott adatai alapján a szolgáltatás teljesítése. Az adatvédelmi tájékoztatót elfogadja az erre szolgáló jelölő négyzet/chekbox kipipálásával. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Ön az applikáció a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. A módosításról az applikációban értesítés jelenik meg felugró ablak formájában.

2.3. Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

2.4. Felelősség kizárás
Az Ön által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az adatkezelő nem felelős, azokat nem ellenőrzi. Az adatkezelő nem felelős az Ön által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár Önt, mint felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.
Az adatkezelő nem felelős az Ön mobil telefon elvesztése vagy módosított telefon szoftveren tárolt adatok esetén. Az applikáció felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a fejlesztő/adatkezelő minden közvetlen és közvetett felelősségét kizárja (kivéve Ptk. 6:526), beleértve az anonim adatok összevetéséből generált és az applikáción keresztül kapott információkat. Bármilyen egészségügyi kérdés, panasz esetén, kérjük, forduljon orvosához!

3. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
3.1. Adatok
 • Név: Yourcode Lab Kft.
 • E-mail: info@yourcode.hu
 • Telefon: +36-20-934-7512
 • Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 6. em. 5.
 • Adószám: 26210522-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-307982
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
3.2. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK: KÉRDÉSEK, EGYÉB KAPCSOLATTARTÁS
4.1. Felhasználók: Az applikációt használó, annak a szolgáltatásait igénybe vevő személyek.

4.2. Adatkezelés célja: A regisztrációt/bejelentkezést követően az applikáció használata a Lucy által nyújtott szolgáltatásokkal, a használat során felmerülő kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolattartás, illetve egyéb kapcsolattartás, panaszkezelés

4.3. Kezelt adatok köre: név - azonosítás, email cím - kapcsolattartás, a kapcsolatfelvétel tárgya/kérdés - válaszadás, egyéb megadott személyes adatok

4.4. Adatkezelés jogalapja: szolgáltatások teljesítése (GDPR 6. cikk 1. (b))

4.5. Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy a felhasználót/érintettet, adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

5. ADATFELDOLGOZÁS
5.1. Egyéb adatfeldolgozók és szabályzataik:
 • https://firebase.google.com/support/privacy
 • https://www.google.com/policies/privacy
 • https://firebase.google.com/policies/analytics
5.2. A tárhelyet a tarhely.eu szolgáltatja. A szolgáltató adatfeldolgozó is egyben.
 • Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • ÁSZF: https://tarhely.eu/dokumentumok/aszf.pdf
 • Adatvédelem: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
6. ADATTOVÁBBÍTÁS.
6.1 Az adatkezelő személyes adatokat harmadik személyek felé nem továbbít, kivéve 5.2 pont.

7. ADATTÁROLÁS, ADATBIZTONSÁG
7.1. Az adatkezelő saját biztonságos szerverén tárolja az adatokat.

7.2. Az adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. Az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor adatkezelő tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

8. FELHASZNÁLÓ JOGAI A SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
8.1. Ön bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Önt érintő adatkezelésről, kérelmezheti az Önre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Önt megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

8.2. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt, mint Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik.

8.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számíthat fel.

8.4. Ha a kérelmet benyújtó Felhasználó kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

8.5. A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, a Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, a Felhasználó adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

8.6. Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

8.7. A Felhasználó kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

8.8. A Felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha
a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
b) ha a Felhasználó a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) annak a 8.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
d) az adatkezelés jogellenes;
e) azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a Felhasználó 16. életévét be nem töltött kiskorú.

8.9. Az adatkezelő a fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
b) az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

8.10. A Felhasználó kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
b) bár az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de a Felhasználó azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) a Felhasználó a 8.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

8.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő Felhasználót előzetesen tájékoztatja.

8.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel.

8.13. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. A 8.2-8.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

8.14. Az adathordozhatóság joga alapján a Felhasználó egyrészt kérheti, hogy az adatkezelő, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja.

8.15. Ha az adatkezelő a Felhasználó fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 belül tájékoztatja annak okáról.

8.16. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő felé a 11.1. pontban megadott elérhetőségek egyikén.

8.17. Az adatkezelő értesítésétől függetlenül a Hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

9. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
9.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.9.2. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

9.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára egy vagy több tényező alapján azonosítható.

9.4. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

9.5. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

9.6. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

10. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI a Lucy applikációban kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. KAPCSOLAT
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 8. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

12. HATÁLY
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020 április 16-tól alkalmazandó.

Vissza a kezdőoldalra